Privacyverklaring

Yoga bij Laura, gevestigd aan Spoorstraat 119 1724 NC Oudkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yogabijlaura.nl, Spoorstraat 119, 1724 NC Oudkarspel, +31 06 44 548 328

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Yoga bij Laura verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Yoga bij Laura verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Yoga bij Laura verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Yoga bij Laura bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nadat een leerling het abonnement heeft beëindigd, zal per beëindigings-datum de wettelijke bewaartermijn gehanteerd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga bij Laura verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt Yoga bij Laura gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga bij Laura en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar laura.murgia@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yoga bij Laura wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd
Yoga bij Laura neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via laura.murgia@live.nl